Garantie

SLV fabrieksgarantie van 5 jaar op SLV-producten (per 05-05-2018)

Het merk SLV staat voor service en kwaliteit. 

SLV Nederland, Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo onderstreept dit door 

een fabrieksgarantie van 5 jaar op SLV-producten te verlenen 

conform de hierna volgende bepalingen: 

Wij garanderen, onafhankelijk van de wettelijke garantie, dat onze producten tijdens de garantieperiode van 5 jaar vanaf de factuurdatum bij correct gebruik vrij zijn van materiaal-, constructie- en productiefouten. 

Geldigheid van de garantie 

Deze garantie geldt voor alle onder het merk SLV verkochte armaturen vanaf het portfolio 2018 (BIG WHITE 2018, NoNonsense 2018, Online Sales 2018) met inbegrip van vast ingebouwde voorschakel- en voedingsapparatuur c.q. componenten (led-modules, drivers, voedingsadapters, transformatoren, enz.) met een factuurdatum van een erkende dealer van na 05-05-2018. 

Deze garantie geldt niet voor artikelen (eigen productcode) uit de categorieën lichtbronnen, led strips, lichtbalken, profieloplossingen, bedieningsapparaten (drivers, voedingen, transformatoren, voorschakelapparaten), componenten en accessoires (accu's, batterijen enz.) en in het algemeen software, handelsgoederen, aangepaste en / of gespecialiseerde producten, evenals permanent in prijs gereduceerde artikelen.

De garantie geldt wereldwijd met uitzondering van Noord-Amerika. 

De wettelijke vorderingen naar aanleiding van gebreken, met name de garantierechten overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, blijven vanzelfsprekend onverlet. Hierop heeft de koper in elke geval recht, ongeacht of er een garantieclaim is ingediend en of er een beroep op de garantie wordt gedaan. 

Verder zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing, met inbegrip van onze richtlijnen voor retourzendingen en onze reparatievoorwaarden.

Omvang van de garantie

Voorwaarden
Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet kunnen worden aangetoond dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. het product correct volgens de bijgevoegde montagehandleiding geïnstalleerd en in gebruik genomen is; 

2.het product in overeenstemming met de betreffende technische specificaties met inachtneming van de bestaande wetgeving en normen of gedragscodes (met name het gegevensblad, de toepassingsrichtlijnen, IEC-normen)wordt gebruikt (correct gebruik); 

3. de grenswaarden van de omgevingstemperatuur en netspanning die in de product- en toepassingsspecificaties (gegevensblad) worden genoemd, niet worden overschreden; 

4. er geen wijzigingen worden aangebracht waardoor het product afwijkt van de toestand bij levering (bijv. vervanging door vreemde componenten); updates en functie-uitbreidingen mogen uitsluitend door SLV worden uitgevoerd;

5. regelmatig onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het product conform de instructies van SLV (montagehandleiding) of de algemeen aanvaarde praktijken worden uitgevoerd;   

6. het product niet wordt blootgesteld aan andere mechanische of chemische belastingen dan die voor het beoogd gebruik; het product mag met name niet in contact komen met stoffen waarvan algemeen bekend is dat ze beschikken over eigenschappen die een nadelige invloed hebben op de werking van de armaturen (reinigingsmiddelen, logen & zuren, strooizout enz.) noch blootgesteld worden aan extreme omgevingsomstandigheden, zoals zee- of woestijninvloeden, in industriële bedrijven of veehouderijen; een garantiedekking voor dergelijke defecten dient vooraf schriftelijk door SLV bevestigd te worden. 

De garantie geldt voor een gebruiksduur van maximaal 4.500 uur/jaar. Dit is de algemeen erkende richtwaarde voor normaal, professioneel gebruik. 

De garantie dekt uitsluitend defecten aan producten die veroorzaakt worden door aangetoonde materiaal-, constructie- of productiefouten en defecten die boven het gemiddelde nominale uitvalspercentage liggen. Het nominale uitvalspercentage voor elektronische voorschakelapparatuur en componenten zoals led-modules is 0,2%/1000 bedrijfsuren, voor zover de nominale levensduur en het nominale uitvalspercentage in de product- of toepassingsspecificaties niet anders zijn gedefinieerd. Een uitval binnen het nominaal uitvalspercentage valt dus niet onder de garantie. 

Een zekere vermindering van de lichtstroom (lumen) is normaal bij de huidige stand van de techniek en valt dus niet onder de garantie. Hetzelfde geldt voor de kleurtolerantie (Kelvin) van led-modules. 

Lichtbronnen dienen aan het einde van hun levenscyclus onmiddellijk vervangen te worden. 

Uitsluitingen 

Uitgesloten van de garantie zijn verder: 

1. schade die geen nadelige gevolgen heeft voor de werking van het product zoals krassen, scheuren, deuken en bulten, lak, decoratieve elementen, enz.; 

2. mechanische beschadigingen zoals transportschade; 

3. schade die wordt veroorzaakt door verkeerd of onbeoogd gebruik van het armatuur, zoals schade en verontreinigingen door gebrekkig onderhoud/reiniging, schade door over-/onderspanning of vocht, schade door mechanische schokken enz.; 

4. schade ten gevolge van de toestand van de stroomvoorziening, met inbegrip van korte spanningspieken, over-/onderspanning; 

5. schade die het gevolg is van softwarefouten, bugs, virussen of dergelijke; 

6. schade ten gevolge van overmacht; 

7. componenten en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage of natuurlijke veroudering zoals afdichtingen, kunststof onderdelen, aansluitkabels enz.; 

8. kosten en schade wanneer geen defect aan het product kan worden vastgesteld; 

9. indirecte schade die ontstaat bij het verhelpen van het defect (zoals demontage en hermontage van de armaturen, reis- of verzendkosten, takelapparatuur (hoogwerker), steigers, inkomensderving, schade door bedrijfsstilstand); deze kosten moeten door de klant zelf gedragen worden. Verder zijn wij voor geen enkele schade aansprakelijk, in het bijzonder niet voor gevolgschade. 

10. schade die is ontstaan doordat de armatuurbehuizing werd geopend of wanneer er wijzigingen of reparaties aan de goederen zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLV. Daarnaast zijn alle andere, hier niet genoemde schadeoorzaken uitgesloten die buiten onze invloedsfeer liggen of die door toedoen van de gebruiker ontstaan.   

Afhandeling 

De garantieclaims worden afgehandeld door de verkooporganisatie van de SLV-groep in het land waar het betreffende product voor de eerste keer aangeschaft en in gebruik genomen werd. 

Garantieaanspraken moeten binnen 30 dagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk of via het betreffende online platform bij SLV of de betreffende verkooporganisatie van de SLV-groep vergezeld van een kopie van de rekening en een bewijs van het ontstane defect (gegevens van het defecte product, uitvoerige beschrijving van het probleem, datum van installatie, datum van uitval, uitvalpercentage) gemeld worden. 

Indien na onderzoek van het product blijkt dat er een beroep op de garantie kan worden gedaan, is het aan SLV om te bepalen of zij het product zal repareren, gratis door een gelijkwaardig product zal vervangen of een korting zal aanbieden. Afwijkingen van het oorspronkelijke product op grond van technische vooruitgang en verantwoorde afwijkingen op het gebied van design en eigenschappen behouden wij ons voor.

Slotbepalingen 

Deze garantie geldt niet voor defecten aan producten die tijdens de garantie al zijn verholpen door vervanging, reparatie of een korting. 

SLV behoudt zich het recht voor de definitieve beslissing inzake de geldigheid van een garantieclaim te nemen. 

Verleende garantieservice heeft geen verlenging van de garantieperiode of aanvang van een nieuwe garantieperiode tot gevolg. De garantieperiode voor de ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt met de garantieperiode van het complete product. 

De volgens deze garantiebepalingen verleende garanties zijn de enige garanties die door SLV voor de producten worden verleend en vervangen alle andere uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen garanties. 

Voor de rechtsverhouding in verband met de garantie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Mocht u vragen hebben over onze garantieservice, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons: 

SLV Nederland
Kazernestraat 19
5928 NL Venlo
077-3204343
service@slv.nl